Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie zrealizował grant pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/ pacjentów i pracowników Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie w związku z zagrożeniem i skutkami COViD-19.

Wartość grantu wynosi: 32.500,00zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 4.875,00 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020r. do 30.11.2020r.

W wyniku realizacji grantu: Efekt dla działania 1 – Doposażenie stanowisk pracy personelu Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie oraz jego wychowanków/mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COViD-19. Efekt dla działania 2 – Doposażenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.