Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Jak zwyczaj nakazuje dnia 31 grudnia żegnamy stary, a witamy nowy rok.

Nasi wychowankowie wspólnie z wychowawcami spędzili ten wyjątkowy wieczór i noc na wspólnej zabawie. Było zdobienie masek karnawałowych, gra Twister, czy tańce połamańce. Dużo śmiechu i radości co nie miara. 

O północy wyszliśmy na zewnątrz by przywitać Nowy Rok poprzez wspólne podziwianie sztucznych ogni z okolicy oraz zapaleniu tzw. „zimnych ogni”. Oczywiście postanowienia miał każdy z nas i ten duży i ten mały, które pozostaną w naszych sercach. 

Na Nowy Rok każdemu życzymy zdrowia, szczęścia i pomyślności. Aby nadzieja nigdy nie gasła na to co najlepsze…