Pedagog

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

ZADANIA PEDAGOGA W NASZEJ PLACÓWCE: Organizacja pracy: - analiza dokumentów nowo przyjmowanych wychowanków w celu rozpoznania ich sytuacji rodzinnej, szkolnej, prawnej; - dalsze zakładanie teczek nowo przyjętych wychowanków (dokumentacja szkolna dziecka); - udział w codziennych czynnościach wychowanków- obserwacja pracy wychowanków na grupach; - sporządzanie pism stosownych do odpowiednich instytucji. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej. Sporządzanie diagnozy psychofizycznej nowo przyjętych wychowanków. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im to funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły i placówki. Systematyczna współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka oraz jego rodziny w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych: - konsultacje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w celu potwierdzenia diagnozy; - ścisła współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie POWDiR; - współpraca z Policją; - kierowanie do specjalistów, jak również uczestnictwo w konsultacjach z dzieckiem u specjalisty; Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych placówki oraz realizacja planu pracy placówki m.in.: Udział w Posiedzeniu Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form wsparcia i pomocy dla wychowawców POWDiR. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez wychowanków: - sprawdzanie frekwencji szkolnej; - rozliczenia nieobecności; - sporządzanie miesięcznego zestawienia ocen cząstkowych wychowanków oraz godzin nieobecnych, w tym usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych; - przeciwdziałanie wagarom (rozmowy indywidualne na temat konsekwencji wagarowania, pogadanki); - współpraca z wychowawcami POWDiR danego dziecka oraz wychowawcami w szkole; - sporządzanie semestralnego i końcowo-rocznego zestawienia średnich ocen i frekwencji wychowanków. Zapisy do szkół: - umieszczanie dzieci we właściwych szkołach ; - radzenie przy wyborze odpowiedniej szkoły z uwzględnieniem możliwości dziecka oraz jego zainteresowań; Pedagogizacja rodziców: - pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uzdolnień dzieci; - ożywanie relacji na płaszczyźnie rodzic- dziecko i odwrotnie oraz wskazanie ważności w budowaniu pozytywnych relacji między nimi; - określenie form wsparcia rodziców, w tym położenie nacisku na budowanie właściwych relacji między matką- ojcem a dzieckiem; - pomoc rodzinom w rozwiązywaniu konkretnych trudności wychowawczych; - zorganizowanie cyklu warsztatów dla rodziców. Profilaktyka pedagogiczna dostosowana do potrzeb wychowanków. Prowadzenie Zajęć Specjalistycznych – Socjoterapia: prowadzenie spotkań o tematyce dostosowanej do potrzeb grupy. Pełnienie funkcji koordynatora ds. wolontariatu. Realizacja innych zadań wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora. Pedagog to też taka osoba, z którą wybieramy się w teren aby rozładować swoje napięcia ,frustracje na świeżym powietrzu i nabrać nowych sił do pracy.

Pedagog - Edyta Żymankowska

Pogodynka