Pracownik socjalny

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Pracownik socjalny w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest osobą, której podstawowym zadaniem jest praca z rodziną wychowanków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie warunków życia wychowanków w okresie przed przybyciem do placówki jak i po. Jednocześnie pracownik socjalny podejmuje działania związane z uregulowaniem sytuacji prawnej i majątkowej wychowanków, udzielanie pomocy usamodzielnianym wychowankom oraz wspieranie ich. Pracownik socjalny ściśle współpracuje z instytucjami pomocowymi, Sądami, kuratorami, sporządza niezbędne pisma. Wraz z pedagogiem corocznie przeprowadza cykl warsztatów „Pedagogizacji rodziców”. Prowadzi obowiązkową dokumentację, współpracuje z pedagogiem, psychologiem jak i wychowawcami. Zadaniem pracownika jest szeroko pojęta pomoc rodzinom wychowanków w sporządzeniu wniosków, pism, oświadczeń itd. do poszczególnych instytucji. Pracownik socjalny realizuje plan opiekuńczo-wychowawczy oraz plan pracy.

Pracownik socjalny – Mariola Bartosik

Pogodynka