RODO

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stażystów, praktykantów i wolontariuszy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/2, 32-500 Chrzanów, reprezentowanym przez Dyrektora POWDiR. 
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon 668 220 648.
 3. Dane osobowe osób ubiegających się o staż / praktykę / wolontariat oraz stażystów / praktykantów / wolontariuszy: 
 • przetwarzane będą w celu odbycia stażu / praktyki / wolontariatu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, na podstawie umowy / porozumienia zawartej z urzędem pracy / szkołą / naszą placówką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B w/w Rozporządzenia;
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej; 
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; 
 • będą przetwarzane przez okres realizacji stażu / praktyki/ wolontariatu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów o archiwizacji. 
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 
 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na staż / praktykę / wolontariat w POWDiR.