RODO

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę żywności do POWDiR w roku 2024 według oddzielnych pakietów

Klauzula informacyjna dotycząca zawarcia umów cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/2, 32-500 Chrzanów, reprezentowanym przez Dyrektora POWDiR. 
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon 668 220 648.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO. 
 4. Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 
 • Pracownicy Powiatowego Ośrodka Wparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie; 
 • Organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa. 
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 5. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.