Zamówienia publiczne

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Chrzanów dnia 15.12.2021

W związku z błędami formalnymi  oraz  jednostkowymi cenami za oferowane towary Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny zaprasza do ponownego złożenia ofert na wybrane pakiety oraz weryfikacje popełnionych błędów w terminie do 17.12.2021r.

 

Chrzanów, dnia 26.11.2021 r.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie (zwany dalej POWDiR), reprezentowany przez Dyrektora p. Katarzynę Smolińską zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę żywności na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 tys. netto. Postępowanie prowadzone w oparciu Ustawę z dnia 11 września 2019r ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019). 

 Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych dokumentach do pobrania w formie pliku PDF:  

Zaproszenie do złożenia ponownej oferty na rok 2022

Zaproszenie do złożenia oferty na rok 2022

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pakiet nr 1 - mięsa wieprzowe, drobiowe oraz wędliny

Pakiet nr 2 - ryby i przetwory rybne

Pakiet nr 3 - artykuły spożywcze

Pakiet nr 4 - warzywa i owoce

Pakiet nr 5 - artykuły nabiałowe

Pakiet nr 6 - pieczywo

Pakiet nr 7 - jajka

Pakiet nr 8 - artykuły mrożone