Zamówienia publiczne

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Chrzanów, dnia 27.11.2023 r. 

ZAPROSZENIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie (zwany dalej POWDiR), reprezentowany przez Dyrektora p. Katarzynę Smolińską zaprasza Państwa do odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz złożenie ofert na zakup i dostawę żywności na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 o szacunkowej wartości zamówienia każdego pakietu nieprzekraczającej kwoty 130 tys złotych  netto. Postępowanie prowadzone w oparciu Ustawa z dnia 11 września 2019r ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.poz 1710.tj).

Szczegółowe informacje w sprawie złożenia oferty znajdują się w poniższych załącznikach:  

Zapytanie ofertowe na rok 2024 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Projekt umowy - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1 - Mięso wieprzowe, drobiowe oraz wędliny - Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 2 - Ryby i przetwory rybne - Zał. nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 3 - Artykuły spożywcze - Zał. nr 4 do SIWZ

Pakiet nr 4 - Warzywa i owoce - Zał. nr 5 do SIWZ

Pakiet nr 5 - Nabiał oraz produkty mleczne - Zał. nr 6 do SIWZ

Pakiet nr 6 - Pieczywo - Zał. nr 7 do SIWZ

Pakiet nr 7 - Jaja - Zał. nr 8 do SIWZ

Pakiet nr 8 - Artykuły mrożone - warzywa i owoce - Zał. nr 9 do SIWZ