Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Deklaracja dostępności

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.powdir.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego POWDiR

Data publikacji strony internetowej: 10.05.2012 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.01.2021 r. w związku z reorganizacją ośrodka.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne 

 • Zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników typu PDF, DOC, nie są dostępne cyfrowo, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. 
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych. 
 • Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji. 
 • Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze
 • POWDiR oraz placówki nie posiadają tłumacza języka migowego.
 • Brak mapy serwisu. 
 • Filmy publikowane nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.

W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone treści.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową. 
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu. 
 • Możliwość zmiany rozmiaru kursora. 
 • Podświetlenie linków. 
 • Zatrzymanie animacji. 
 • Odstępy miedzy tekstami. 
 • Przyjazny dla dyslektyków. 
 • Zmiana wysokości tekstu. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 11.03.2021 r. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 29.03.2024 r. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paulina Luścińska-Hudzik
adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 10/2, 32-500 Chrzanów

numer telefonu: 32 646 71 88

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie znajduje się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10/2, w ramach swojej działalności POWDiR obsługuje placówki będące w jego strukturze:

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1, która znajduje się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10/1 w Chrzanowie oraz

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 znajdującej się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10/2 w Chrzanowie.

Siedziba oraz placówki znajdują się w jednym budynku połączone wspólnymi wejściami oraz ciągiem komunikacji.

Do siedziby Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych można dojechać busami prywatnych przewoźników oraz autobusami komunikacji miejskiej.

Wejście główne do Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2, dostępne jest od strony północno-wschodniej i wymaga pokonania sześciu stopni. Przy wejściu nie znajduje się platforma (podnośnik) umożliwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej do poziomu parteru, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Przy wejściu znajduje się domofon, za pomocą którego klient powiadamia pracownika placówki o swojej obecności. Od strony frontowej budynku umieszczony jest znak kierujący osoby niepełnosprawne do wejścia świetlicy głównej, na których znajduje się nr kontaktowy dzięki któremu osoba niepełnosprawna może zadzwonić do pracownika placówki i poinformować o swojej obecności.

Wejście od strony świetlicy głównej jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, otwierane okazjonalnie i znajduje się na poziomie gruntu bez dodatkowych stopni, drzwi mają odpowiednią szerokość z możliwością otwarcia drugiego skrzydła. Przy świetlicy głównej znajduje się toaleta dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Placówki nie mają możliwości przyjęcia niepełnosprawnego dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim z powodu braku windy, podnośników schodowych, ukośnych i pionowych w tym schodowłazów, klinów najazdowych, itp. Natomiast ma możliwość zorganizowania spotkania dziecka np. z niepełnosprawnym ruchowo rodzicem w świetlicy głównej ośrodka.

W celu zapewnienia komunikacji pracownik schodzi do klienta na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy placówki).

Przed budynkiem na parkingu brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

POWDiR oraz placówki nie dysponują pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.