O Stowarzyszeniu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

NA MOCY POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA Z DN. 29.01.2024 R. ZARZĄD I JEGO SKŁAD ZOSTAŁ WYKREŚLONY Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Z CHWILĄ ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA I OTWARCIA JEGO LIKWIDACJI W MIEJSCE ZARZĄDU WSTĘPUJE LIKWIDATOR.  

 

AKTUALNIE STOWARZYSZENIE JEST POSTAWIONE W STAN LIKWIDACJI. 

 

STOWARZYSZENIE „SUPEŁEK” NA RZECZ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY

32-500 Chrzanów, ul. Trzebińska 25/30

NIP: 6282260990 REGON: 122981220

KRS: 0000477462

Bank BNP PARIBAS S.A.

Numer konta: 38 1600 1462 1839 9803 4000 0001

IBAN: PL38 1600 1462 1839 9803 4000 0001

Stowarzyszenie przyjmuje darowizny na rzecz podopiecznych POW nr 1 i POW nr 2 wchodzących w struktury POWDiR w Chrzanowie.

Stowarzyszenie zrzesza pracowników i sympatyków Ośrodka, którym los dziecka nie jest obojętny.