RODO

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny 

 1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i  Rodziny w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/2, 32-500 Chrzanów, reprezentowanym przez Dyrektora POWDiR. 
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon 668 220 648.
 3. Monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego prowadzony jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób  przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu  stanowią art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn.zm.). 
 4. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez okres do 21 dni, z zaznaczeniem iż okres ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni. 
 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy, którym należy udostępnić zapis z monitoringu dla celów  dowodowych w zakresie wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone za zgodą Administratora 
  do podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczo-opiekuńczych (w przypadkach określonych w regulaminie funkcjonowania monitoringu  wizyjnego POWDiR). 
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, gdy udowodni Administratorowi swój interes prawny. 
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 
 8. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne piktogramy kamery umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych  (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych placówki. 
 9. Osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych  czynności/zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitorującego. 
 10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.