RODO

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Klauzula informacyjna dotycząca podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych podopiecznych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/2, 32-500 Chrzanów Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/1 oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/2 reprezentowane przez Dyrektora POWDiR. 
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon 668 220 648.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 
 • w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia; 
 • w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia; 
 • w celu realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r.) art. 7 ust. 1, który mówi: "Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej mogą przetwarzać dane osobowe osób, do których stosuje się niniejszą ustawę oraz członków ich rodzin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy". 
 1. Kategoria danych osobowych: dane wrażliwe oraz zwykłe. 
 2. Źródło pochodzenia danych osobowych podopiecznych: Sąd, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ZUS, Zespoły Kuratorskie Służby Sądowej, miejsca zamieszkania dziecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z miejsca zamieszkania dziecka, Urzędy miasta, gminy i inne. 
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, t.j. instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną:  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, poradnie specjalistyczne, placówki oświatowe i edukacyjne, ZUS, placówki służby zdrowia, ośrodki adopcyjne, organy administracji rządowej - policja i sądy, MOW, MOS oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne. 
 4. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO, nie przysługuje rodzicom/ opiekunom prawnym prawo do:
  1. przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 rozporządzenia 2016/679 (RODO); 
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 rozporządzenia (RODO); 
  3. usunięcia danych.
 5. Opiekunowie prawni/rodzice mają prawo dostępu do treści danych podopiecznych placówek oraz ich sprostowania. Mają również prawo do ograniczenia przetwarzania danych tylko w zakresie publikacji wizerunku na podstawie niewyrażenia zgody na fotografowanie, nagrywanie wizerunku dziecka/podopiecznego poprzez publikacje jego zdjęć i prac wykonanych podczas zajęć i imprez w POWDiR w Chrzanowie na stronie internetowej, publikacjach szkolnych, prasie itp. 
 6. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody (publikacja wizerunku), zawsze ma opiekun prawny/rodzic prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu
  na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. 
 7. Dane osobowe podopiecznych nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 
 8. Dane osobowe wychowanków będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach o archiwizacji. 
 9. Opiekunowie prawni/rodzice posiadają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 10. Dane osobowe wychowanków nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.