Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Wyjazd na dzień otwarty do Szkoły Policji w Katowicach, którego byliśmy uczestnikami stał się już Naszą tradycją.

Czekamy cały rok, by zobaczyć jak są szkoleni funkcjonariusze, którzy w życiu codziennym zawsze pozostają w gotowości do pomocy. Zobaczyliśmy miasteczko symulacyjne, gdzie są doskonalone techniki interwencji, sale szkoleniowe, boiska i sale gimnastyczne. Ponadto mogliśmy ubrać sprzęt do zabezpieczeń imprez masowych, strzelać do celu na strzelnicy czy przejechać się radiowozem na sygnale. Jak w ubiegłych latach były również pokazy pracy koni policyjnych jak i psów, co było wielką atrakcją. Starsi uczestnicy mogli doświadczyć jak wygląda symulacja dachowania czy alkogogli. Oczywiście za rok też zawitamy do bram szkoły w  Katowicach i sprawdzimy co tym razem Nas zaskoczy.