Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Obozowej tradycji nie mogło zabraknąć. 

Choć tym razem nastąpiła zmiana miejsca z Wici na Szary Dwór oraz Hufca z Trzebini na Chrzanów to wszystko pozostało w harcerskim klimacie. Nasi wychowankowie mogli bliżej poznać harcerskie obowiązki, sprawności, zwyczaje. Był czas na kąpiel i plażowanie nad morzem. Ponadto udział w: Festiwalu, czy konkursie na "obozówkę", ślubach, "Neptunaliach", Olimpiadzie Sportowej, wycieczkach wyjazdowych do Gdyni, Gdańska i Westerplatte, obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego, różnych konkurencjach sportowych, dniu obozowicza. Mimo różnej, naprzemiennej aury, wyjazd należał do udanych! 

Zdjęcia wykonane i udostępnione za zgodą ZHP Hufiec Chrzanów. Dziękujemy bardzo!